Privacyverklaring

Wij vinden het belangrijk dat u weet hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan. Deze privacyverklaring legt u daarom uit hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, waarvoor wij deze gegevens gebruiken en hoe wij omgaan met deze persoonsgegevens. Dit kan zijn omdat u een (toekomstige) klant bent, omdat u contact opneemt met ons of onze distributeurs, wederverkopers of leveranciers of om onze diensten aan u aan te bieden.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen zoals beschreven in deze privacyverklaring. Verder handelen wij in lijn met onze verplichtingen en uw rechten die blijken uit de relevante privacywetgeving.

 

Wie zijn wij?

De TTI Group bestaat uit een aantal ondernemingen over de hele wereld. In Nederland is de verwerkingsverantwoordelijke, de onderneming die bepaalt hoe en voor welke doeleinden uw persoonsgegevens worden gebruikt, Techtronic Industries Central Europe GmbH, gevestigd op Itterpark 2 D-40724 te Hilden, Duitsland.

 

Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken

Persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u verkrijgen

Dit zijn de persoonsgegevens waarvoor u zelf kiest om deze met ons te delen. Dit gebeurt  wanneer u een account aanmaakt op onze website, inschrijft voor onze nieuwsbrief, meedoet aan een van onze acties, promoties of klanttevredenheidsonderzoeken, ons feedback geeft of een recensies achterlaat of omdat u om een andere reden contact met ons opneemt. Daarnaast verstrekt u ons gegevens wanneer u een bestelling plaatst of op een andere manier informatie opvraagt over of gebruik maakt van onze producten en diensten.

Persoonsgegevens die u aan ons verstrekt zijn bijvoorbeeld uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum, geslacht, contactinformatie, financiële gegevens (waaronder gegevens betreffende bestellingen en betalingen), foto’s, gegevens op sociale media, locatie en overige gegevens die noodzakelijk zijn om onze goederen en diensten aan te bieden. Als u een van onze distributeurs, wederverkopers of leveranciers bent, verwerken wij ook uw zakelijke contactgegevens en uw functie.

Deze persoonsgegevens kunnen wij verkrijgen via e-mail, telefonisch of via overige onlinesystemen waaronder onze website. Wij verzamelen ook persoonsgegevens als u gebruik maakt van ons Privacy Web Formulier.

U bent nooit verplicht om gegevens aan ons te verstrekken. Sommige persoonsgegevens zijn echter wel noodzakelijk om onze producten en diensten aan te kunnen bieden. Wij verwerken niet altijd alle bovengenoemde gegevens, maar alleen voor zover dat noodzakelijk is.

 

 

Persoonsgegevens die niet rechtstreeks van u zijn verkregen

Naast de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij gegevens over u verzamelen, genereren, opslaan of gebruiken die u niet rechtstreeks aan ons verstrekt. Bijvoorbeeld wanneer u gebruik maakt van onze website of contact met ons opneemt.  

Deze persoonsgegevens kunnen bestaan uit technische informatie (waaronder een IP-adres en browsertype), inloginformatie, datum en tijd(zone), type apparaat, besturingssysteem, gegevens betreffende toestemmingen, gebruikte platformen en het telefoonnummer dat u gebruikt om contact met ons op te nemen.

Hieronder vallen ook gegevens over uw bezoek aan onze website of interacties met (onze) sociale media accounts. Deze gegevens kunnen bestaat uit de URL, clickstream naar, door en van onze website (inclusief datum en tijd), producten die u heeft bekeken, gekocht of waarnaar u heeft gezocht, pagina-responstijden, downloadfouten, lengte van bezoeken aan bepaalde pagina's, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken, en mouse-overs), sociale media en gebruikersprofielen en accounts en gebruikte methoden om te surfen op onze website.

Naast de persoonsgegevens die wij rechtstreeks van u ontvangen of die wij verkrijgen door het gebruik van onze goederen en diensten kunnen wij informatie verkrijgen uit andere bronnen. Wanneer u bijvoorbeeld gebruik maakt van een website die wordt beheerd, of dienst die wordt geleverd, door ons of een andere onderneming in, of met een economische band met, de TTI Group verwerken wij persoonsgegevens. Wanner wij uw persoonsgegevens van andere bronnen ontvangen informeren wij u over de aard van deze persoonsgegevens, de doeleinden waarvoor wij deze persoonsgegevens verwerken en welke grondslag wij hiervoor hebben. Het kan voorkomen dat wij u pas achteraf informeren over de verwerking van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het geval van (een vermoeden of melding van) een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of fraude en dit van invloed kan zijn op een door ons uit te voeren onderzoek. 

 

Waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer wij hier een rechtmatige grondslag voor hebben. Hieronder beschrijven wij de doelen en grondslagen voor de verwerking van uw gegevens.

 

Dienstverlening

Het kan noodzakelijk zijn om uw persoonsgegevens te verwerken om een overeenkomst met u uit te voeren. Bijvoorbeeld bij het aanbieden, registeren of leveren van bestellingen van onze producten of diensten. Hieronder valt  ook het verwerken van betalingen, onderhouden van accounts en bijhouden van documenten en bestanden. Wanneer wij wijzigingen aanbrengen in onze service of voorwaarden brengen wij u hiervan op de hoogte. Hiervoor verwerken wij persoonsgegevens op grond van de contractuele voorwaarden of een gerechtvaardigd belang.

In sommige gevallen verwerken wij uw persoonsgegevens omdat deze verwerking noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Dit kan zijn om de klanttevredenheid met betrekking tot onze producten en diensten te evalueren. Verder worden uw persoonsgegevens door ons gebruikt om onze website te beheren en voor interne bedrijfsvoering, inclusief probleemoplossing, data-analyse, testen, onderzoek, statistische-, enquête-, promotie- en marketingdoeleinden, waaronder gerichte reclame. Maar ook om misdaad, fraude of misbruik van onze producten en diensten te voorkomen of op te sporen. Wij kunnen derden in staat stellen om onderzoek uit te voeren, ten behoeve van de veiligheid van werknemers en klanten en vermindering van kredietrisico's. In dergelijke gevallen verwerken wij, onder omstandigheden, ook uw persoonsgegevens op grond van een op ons rustende wettelijke verplichting. Bijvoorbeeld omdat een bepaalde autoriteit dit verzoekt. Daarnaast verwerken wij uw persoonsgegevens voor administratieve en zakelijke doeleinden. Bijvoorbeeld wanneer u contact met ons opneemt om andere dan de in deze privacyverklaring genoemde redenen.

 

Marketinginformatie en promotiedoeleinden

Indien u toestemming heeft gegeven om via e-mail, telefoon of per post nieuwsbrieven, updates, informatie over nieuwe producten of diensten en andere promotionele informatie en marketinginformatie te ontvangen, waaronder prijsvragen, wedstrijden en andere promoties, gebruiken wij de persoonsgegevens waarvoor u toestemming heeft gegeven.

In sommige gevallen baseren wij ons op onze rechtmatige belangen om communicatie te verzenden of marktonderzoek en enquêtes uit te voeren. Dit doen wij bijvoorbeeld als u een bestaande klant bent, tenzij u aangeeft deze informatie niet te willen ontvangen. U kunt uw voorkeuren aanpassen of u afmelden van marketingcommunicatie door gebruik te maken van de afmeldingslinks in onze marketingberichten of door contact met ons op te nemen.

Wanneer u reviews, opmerkingen of feedback levert, bijvoorbeeld door te reageren op een advertentie, promotie of door andere interactie met een product of dienst, met betrekking tot een van onze goederen of op sociale media, kunnen wij dit gebruiken voor promotiedoeleinden. Dit doen wij op basis van onze gerechtvaardigde belangen om onze goederen en diensten te promoten.

 

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies om u de beste ervaring te bieden en onze website te verbeteren. Cookies verwerken niet altijd persoonsgegevens, maar onderscheiden u bijvoorbeeld van andere gebruiken van de website.

Wij plaatsen ook cookies in onze e-mails om onze marketingactiviteiten te verbeteren. Door deze cookies krijgen wij informatie over het aantal personen dat onze e-mails opent, op welk tijdstip ze deze openen en of ze doorklikken op informatie in de e-mails.

Zie voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken onze Cookiebeleid.

 

Beveiliging

Wij nemen de beveiliging van uw persoonsgegevens zeer serieus. Daarom hebben wij, in lijn met de wet en de standaarden in de sector, fysieke, technische, operationele en administratieve strategieën, controles en maatregelen ingevoerd om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking.

Wij hebben geen zicht op de door u gebruikte wachtwoorden. U bent zelf verantwoordelijk voor de keuze voor, en de vertrouwelijkheid van, wachtwoorden die u toegang geven tot bepaalde onderdelen van onze website.

 

Hoe wij uw persoonsgegevens delen

Binnen de TTI Group

TTI Group is een verzameling van bedrijven en beheert meerdere merken. Meer informatie over de TTI Group en haar merken kun u hier vinden. Wij kunnen uw persoonsgegevens doorgeven aan andere bedrijven binnen onze bedrijvengroep om onze relatie met u te beheren of om andere redenen met betrekking tot de levering van onze producten en diensten.

Wij nemen passende maatregelen en waarborgen om bij de doorgifte van uw persoonsgegevens aan bedrijven binnen de TTI Group een passend beveiligingsniveau te garanderen. Dit doen wij onder meer door gebruik van de modelcontractbepalingen van de Europese Commissie.

 

Externe leveranciers en dienstverleners:

Wij werken ook met leveranciers en dienstverleners die geen onderdeel zijn van de TTI Group, waaronder professionele adviseurs, belastingadviseurs, juridische adviseurs of andere bedrijfsadviseurs. Sommige van deze leveranciers en dienstverleners zullen uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Hieronder valt bijvoorbeeld het hosten van onze websites, uitvoeren van de levering en het verwerken van betalingen, zoekmachinediensten, regelgevende en handhavingsinstanties of in geval van een mogelijke (gedeeltelijke) overname, aan potentiële kopers en verkopers van bedrijven of activa.

Wij zullen altijd eisen dat zij voldoen aan overeengekomen normen voor de bescherming van uw gegevens en zij mogen de gegevens alleen gebruiken om diensten aan ons te verlenen en niet voor hun eigen commerciële doeleinden. Als een van deze externe leveranciers zich buiten het de EER bevindt (bijv. in een grondgebied waar de plaatselijke wetgeving niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming voor uw gegevens biedt), passen wij waarborgen toe om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden beschermd.  

 

Websites van derden

Onze website kan links bevatten naar en van de websites van onze retailpartners, garantieregistratie-partners, andere zakelijke partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen of andere sites. Daarnaast kan onze website productvideo’s bevatten die de werking van onze producten demonstreren. Deze video's zijn beschikbaar op YouTube en zijn beschikbaar gemaakt op onze website door gebruik van de YouTube API Service. Wij gebruiken ook links naar een aantal sociale media platformen zoals Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, Pinterest en Google Maps.

Als u een link naar een van deze websites volgt, houd er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacy beleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid accepteren. Controleer hun beleid voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt.

 

De locaties waar wij uw persoonsgegevens kunnen verwerken

Wij kunnen uw persoonsgegevens overdragen buiten de Europese Economische Ruimte ("EER") waar lokale wetten mogelijk niet dezelfde wettelijke bescherming bieden voor uw persoonsgegevens als binnen de EER. Onze groepsmaatschappijen zijn wereldwijd gevestigd (inclusief de UK, Hong Kong en de VS) en dit kan resulteren in de overdracht van uw persoonsgegevens buiten de EER. Voorbeelden van de verwerking van uw persoonsgegevens buiten de EER zijn verwerkingen voor de uitvoering van uw opdracht, de verwerking van uw betaling en de levering van ondersteunende diensten. Daarnaast kunnen externe leveranciers en dienstverleners gegevens buiten de EER overdragen indien dit noodzakelijk is. Als dit het geval is, nemen wij passende voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

Wanneer wij uw persoonsgegevens buiten de EER verzenden (of een derde partij toestemming geven om deze te verzenden), zullen wij ervoor zorgen dat wij de nodige stappen ondernemen om uw gegevens te beschermen. Zo kunnen wij bijvoorbeeld eisen dat de ontvanger in het buitenland (met inbegrip van een van onze groepsmaatschappijen) bepaalde contractvoorwaarden aangaat, zoals de modelcontractsbepalingen van de Europese Commissie.

 

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als wij deze nodig achten in verband met onze relatie met u. Deze bewaartermijn kan afhangen van het feit of u onze website bezoekt, een aankoop doet of omdat wij uw persoonsgegevens moeten bewaren om te voldoen aan bepaalde wetgeving.

 

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens zijn van u en daarom heeft u een aantal rechten die u kunt uitoefenen. Deze rechten staan hieronder beschreven. Om hier gebruik van te maken verzoeken wij u om contact op te nemen via de volgende link Privacy Web Formulier.  

  • Het recht op inzage in de persoonsgegevens die wij over u bewaren.
  • Het recht om van ons te verlangen dat wij onjuiste persoonsgegevens aanpassen.
  • In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om te verzoeken dat wij de verwerking van uw persoonsgegevens beperken of dat wij de persoonsgegevens wissen.  Deze rechten zijn bijvoorbeeld van toepassing wanneer u de nauwkeurigheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, wij de persoonsgegevens niet langer hoeven te gebruiken om het doel te bereiken waarvoor wij ze hebben verzameld, u uw toestemming intrekt en wij geen andere grondslag hebben voor de verwerking of wanneer u bezwaar maakt tegen de manier waarop wij uw gegevens verwerken. 
  • In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om de persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machine leesbaar formaat.  U heeft ook het recht te eisen dat wij deze persoonsgegevens op uw verzoek aan een andere organisatie doorgeven
  • Het recht om uw toestemming in te trekken, wanneer wij ons daarop baseren om uw persoonsgegevens te gebruiken. 
  • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, wanneer de verwerking van deze gegevens noodzakelijk is voor onze rechtmatige belangen, tenzij wij al met al kunnen aantonen dat er rechtmatige gronden zijn om de persoonsgegevens te blijven verwerken, die zwaarder wegen dan uw rechten of die noodzakelijk zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van een rechtsvordering. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen direct marketing.

 

Wijzigingen van onze voorwaarden

We werken deze privacyverklaring regelmatig bij en we zullen alle updates hier op deze pagina plaatsen. Deze privacyverklaring werd voor het laatst op 17.08.22 bijgewerkt.

 

Verwerkingsverantwoordelijken en contactgegevens

Vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot deze privacyverklaring en persoonsgegevens die we van u verwerken, zijn welkom. De verzoeken met betrekking tot de hiervoor genoemde rechten kunt u indienen via ons Privacy Web Formulier.  

U kunt uw bericht richten aan: Data Information Manager, Techtronic Industries UK Ltd., Unit 3 Globeside Business Park, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1HZ, Engeland.

Voor algemene vragen kunt u ons  bereiken via [email protected] of per post op Jan Valsterweg 83, 3315LG Dordrecht.

 

Klachten

Indien u vragen, opmerkingen of zorgen heeft over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens verzoeken wij u om eerst contact met ons op te nemen.

Als u echter niet tevreden bent met onze behandeling van uw vragen of verzoeken, heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende Autoriteit Persoonsgegevens.

Wij hebben de Duitse toezichthoudende autoriteit (Der Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit) gekozen als onze belangrijkste toezichthoudende autoriteit. Dit betekent dat uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit contact kan onderhouden met de Duitse toezichthoudende autoriteit met betrekking tot uw klacht, die de leiding kan nemen bij het verwerken van uw klacht. U kunt echter altijd bij uw eigen toezichthoudende autoriteit terecht.