Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

Opgelet: Lees deze verkoopvoorwaarden zorgvuldig door voordat u uw bestelling plaatst en bewaar een kopie van deze voorwaarden en uw bestelling voor toekomstig gebruik. Deze mededeling is uitgegeven door Techtronic Industries Benelux B.V. 

OVER ONS

1. Deze website wordt beheerd door Techtronic Industries Benelux B.V.  ("wij", "ons", "onze" of "TTI") en deze voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op goederen die aan u geleverd worden door Techtronic Industries Benelux B.V. via deze website.

Klik hier voor gebruiksvoorwaarden voor deze website

Wij zijn geregistreerd in Nederland en ons hoofdkantoor is gevestig in Dordrecht, Nederland, met KvK-nummer 87088292 (“TTI”).

Onze statutaire zetel is gevestigd aan de Jan Valsterweg 83 te (3315 LG) Dordrecht (Nederland).

 

Ons btw-nummer is NL.864.199.168.B01.

TOTSTANDKOMING VAN HET CONTRACT

2. De winkelpagina's van onze website leiden u door de stappen die u moet nemen om een bestelling bij ons te plaatsen. Ons bestelproces stelt u in staat eventuele fouten te controleren en te wijzigen voordat u uw bestelling bij ons indient. Neem de tijd om uw bestelling op elke pagina van het bestelproces te lezen en te controleren. Wij zullen onze aanvaarding aan u bevestigen door u een aparte e-mail te sturen waarin wordt bevestigd dat uw bestelling is aanvaard ("Bestelbevestiging").  Het contract tussen ons komt pas tot stand wanneer wij u de Bestelbevestiging sturen.  Indien wij niet in staat zijn uw bestelling geheel of gedeeltelijk te leveren, bijvoorbeeld omdat de goederen niet op voorraad of niet meer leverbaar zijn of omdat wij de door u gevraagde leverdatum niet kunnen halen, zullen wij u hiervan per e-mail op de hoogte stellen en zullen wij uw bestelling niet in behandeling nemen. Indien u reeds betaald heeft voor de goederen zullen wij u het volledige bedrag inclusief eventueel in rekening gebrachte leveringskosten zo spoedig mogelijk terugbetalen.

3. Het contract is onderworpen aan uw herroepingsrechten (zie onderstaande clausules 17 tot 20).

4. Wij kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen door het uploaden van een herziene versie op de website. Telkens wanneer u goederen wenst te bestellen, dient u deze Voorwaarden te controleren om er zeker van te zijn dat u op de hoogte bent van de meest recente versie en dat u de voorwaarden begrijpt die van toepassing zullen zijn op uw aankoop. Ter verduidelijking: de Voorwaarden die van toepassing zijn op het moment van uw aankoop zijn van toepassing, ongeacht toekomstige wijzigingen van de Voorwaarden.

5. U kunt andere rechten hebben die de wet u toekent naast de rechten die in deze Voorwaarden zijn opgenomen en die wij niet kunnen uitsluiten. Deze Voorwaarden hebben geen invloed op die andere rechten die door de wet worden verleend.

BESCHRIJVING EN PRIJS VAN DE GOEDEREN

6. De beschrijving en de prijs van de bestelde goederen zijn zoals ze in de online winkel worden getoond op het ogenblik dat de bestelling wordt geplaatst.

7. Alle goederen worden aangeboden onder voorbehoud van beschikbaarheid. Indien bij ontvangst van uw bestelling de goederen niet beschikbaar of voorradig zijn (zie ook artikel 2), zal TTI u zo spoedig mogelijk per e-mail of telefonisch op de hoogte brengen en u alternatieve goederen aanbieden, dan wel het bedrag dat door u is betaald, terugbetalen, dan wel het bedrag dat van uw credit- of debitcard is afgeschreven voor de goederen, crediteren.

8. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat de prijzen op de website juist zijn op het moment dat u uw bestelling plaatst, maar wij kunnen de juistheid van de prijzen niet in alle gevallen garanderen. Indien de door u bestelde goederen onjuist zijn geprijsd, zullen wij u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden uw bestelling te herbevestigen tegen de juiste prijs of uw bestelling te annuleren. In geval van annulering zal TTI u het bedrag dat u voor de foutief geprijsde goederen heeft betaald, terugbetalen of het bedrag dat van uw credit- of debitcard is afgeschreven, crediteren.

9 In aanvulling op de prijs van de goederen, kan het zijn dat u bezorgkosten moet betalen voor de levering van de goederen zoals weergegeven in de online winkel. Deze kosten zullen onmiddellijk voordat u uw bestelling van de goederen plaatst, onder uw aandacht worden gebracht. Wij zullen er altijd voor zorgen dat u de totale prijs die u moet betalen (inclusief bezorgkosten) te zien krijgt op het moment dat u uw bestelling bij ons plaatst.

10.  De prijs van alle goederen en de bezorgkosten zijn inclusief BTW.

BETALING

11. U kunt voor de goederen en bezorgkosten betalen via een van de methoden die op de website worden getoond op het moment dat u uw bestelling plaatst. De betaling wordt geïnd zodra een Orderbevestiging naar u is verzonden.

LEVERING

12. Bestelde goederen worden geleverd op het adres dat u opgeeft wanneer u uw bestelling plaatst. Leveringen kunnen niet buiten Nederland worden uitgevoerd. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw adres- en contactgegevens (inclusief telefoonnummer) in uw bestelling. Wij verwerken en bewaren uw persoonlijke gegevens alleen om aan onze verplichtingen onder deze voorwaarden te voldoen, uw gegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie over hoe wij omgaan met uw gegevens.

13. Alles zal in het werk worden gesteld om de goederen zo spoedig mogelijk na aanvaarding van uw bestelling te leveren,  maar de goederen worden in ieder geval binnen 30 dagen na uw bestelling bezorgd. U ontvangt een e-mail wanneer uw bestelling is verwerkt en verzonden. TTI is niet aansprakelijk voor enig verlies of enige schade die u lijdt door een vertraging in de bezorging van de goederen die wij niet konden voorkomen en die niet aan ons toe te rekenen is, behalve wanneer de vertraging te wijten aan onze nalatigheid. Als er vertraging optreedt, stellen wij u daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

14. U bent er verantwoordelijk voor dat er iemand op het opgegeven adres aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen. Als er niemand op het opgegeven adres is die de goederen in ontvangst kan nemen, wordt u op de hoogte gesteld van een alternatieve bezorgdatum of een plaats waar u de goederen kunt afhalen.  Afhankelijk van de vervoerder kunt u mogelijk rechtstreeks met de vervoerder een alternatieve regeling treffen. Het kan zijn dat u zich aan moet melden bij de vervoerder als u afwijkende bezorgafspraken wilt maken (zie de website van de vervoerder voor meer informatie).

15.  Behoudens artikel 14 kan onze vervoerder tot drie keer toe een poging tot bezorging doen en een gemiste afleveringskaart achterlaten met uw trackingnummer en de data van de poging(en) tot bezorging als er niemand beschikbaar is om de bestelling in ontvangst te nemen. Als onze vervoerder niet succesvol is bij alle pogingen tot bezorging, zal de zending worden teruggestuurd naar een TTI magazijn en zal een terugbetaling worden verwerkt voor de bedragen die u hebt betaald voor de goederen op de credit-of debetkaart die u oorspronkelijk hebt gebruikt, verminderd met de bezorgkosten die TTI heeft gemaakt in een poging om de goederen te leveren.

16.U wordt eigenaar van de door u bestelde goederen en verantwoordelijk voor het risico van verlies of beschadiging van deze goederen zodra ze aan u zijn geleverd.

HERROEPINGSRECHT VOOR CONSUMENTEN

17. Tenzij in een bepaald aanbod een langere termijn is aangegeven, heeft u (als u een natuurlijk persoon bent die handelt voor doeleinden die buiten een bedrijfs- of beroepsactiviteit vallen, hierna te noemen: ‘consument’) een wettelijk recht om een tussen ons gesloten contract te herroepen. Dit recht geldt gedurende 14 dagen na de dag waarop de consument (of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de goederen heeft ontvangen. Wanneer de consument meerdere producten heeft besteld of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, vangt de bedenktijd van 14 dagen aan op de dag waarop de consument (of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is) de laatste zaak heeft ontvangen. Dit betekent dat de consument tijdens de periode van 14 dagen ons op de hoogte kan stellen van zijn besluit om de overeenkomst te herroepen, als de consument van gedachten verandert of om een andere reden besluit dat de consument de goederen niet wilt hebben, mits de goederen ongebruikt blijven en in hun originele verpakking zitten. De consument hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

18. Om een overeenkomst te herroepen, hoeft een consument ons alleen maar ondubbelzinnig schriftelijk te laten weten dat hij heeft besloten de overeenkomst te herroepen voordat de herroepingstermijn is verstreken. De gemakkelijkste manier om dit te doen is door het retourformulier op onze contactpagina Neem contact met ons op in te vullen. Als de consument deze methode gebruikt, zullen wij de consument een e-mail sturen om te bevestigen dat wij zijn verzoek om retourzending hebben ontvangen. De consument kan ons ook e-mailen op [email protected] om een overeenkomst te herroepen. Als de consument ons een e-mail stuurt, dan dient hij ook de gegevens van zijn bestelling te vermelden, zodat wij deze kunnen identificeren. Als de consument ons zijn herroepingsbericht per e-mail stuurt, is zijn herroeping van kracht vanaf de datum waarop de consument ons de e-mail stuurt. De consument kan ook gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (zie bijlage 1), maar de consument is hiertoe niet verplicht.

19. Als de consument zijn contract annuleert onder sectie 18 ontvangt de consument een volledige terugbetaling voor de prijs van de goederen en ook de eventuele bezorgkosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van zijn keuze voor een andere wijze van bezorging dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) als de consument bezorgkosten heeft betaald. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De consument zal het product inspecteren zoals hij dat ook in een winkel zou doen. Let op: het is ons wettelijk toegestaan om de restitutie te verminderen om een waardevermindering van de goederen weer te geven als deze waardevermindering is veroorzaakt door de behandeling van de goederen op een manier die in een winkel niet zou zijn toegestaan (bijvoorbeeld door de goederen te gebruiken voordat de consument ze aan ons retourneert). We zullen de terugbetaling aan de consument overmaken op de creditcard of bankpas die de consument heeft gebruikt om de goederen te betalen.

20. Om details te ontvangen over hoe de consument goederen naar ons terugstuurt, stuurt de consument een e-mail naar [email protected]. De consument dient de goederen onbeschadigd, ongebruikt, met alle geleverde toebehoren en in de originele verpakking aan ons terug te sturen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop de consument ons laat weten dat de consument de overeenkomst wil herroepen. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument. TTI zal de kosten van het terugzenden van de goederen voor haar rekening nemen. Wij zullen eventuele aan de consument verschuldigde terugbetalingen zo spoedig mogelijk voldoen en in ieder geval binnen 14 dagen na de dag waarop wij de goederen van de consument retour hebben ontvangen of (indien eerder) 14 dagen na de dag waarop de consument ons afdoende bewijs heeft geleverd dat de consument de goederen aan ons retour heeft gezonden.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

21. Niets in deze Verkoopvoorwaarden beperkt de aansprakelijkheid van TTI voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid, fraude, of verkeerde voorstelling van zaken door TTI of haar werknemers.

UW AANDACHT WORDT IN HET BIJZONDER GEVESTIGD OP DE ARTIKELEN 22 - 23

22. TTI is niet aansprakelijk voor schade die ten tijde van het sluiten van een overeenkomst met TTI niet redelijkerwijs te voorzien was (al dan niet veroorzaakt door onze nalatigheid).

23. Met uitzondering van aansprakelijkheid die valt onder artikel 25, is TTI niet aansprakelijk voor enige indirecte of gevolgschade die voortvloeit uit onze levering van goederen aan u, met inbegrip van bedrijfsschade (met inbegrip van gederfde winst, verlies van zaken of verlies van een kans voor u of iemand anders om geld te verdienen, te besparen of te gebruiken). Wij leveren alleen goederen voor huishoudelijk en particulier gebruik, dus deze mogen niet worden doorverkocht en wij zullen in dergelijke omstandigheden geen aansprakelijkheid aanvaarden. Uw wettelijke rechten blijven onaangetast.

FABRIEKSGARANTIE

24. In aanvulling op alle wettelijke rechten die voortvloeien uit de aankoop en onder voorbehoud van clausule 27, zal een fabrieksgarantie worden verstrekt voor goederen die via deze website zijn geleverd, die beschikbaar is onder deze link Garantiebepalingen - Ryobi (ryobitools.eu).  De duur van de garantie die specifiek is voor uw goederen zal ook duidelijk worden aangegeven op/in de verpakking van de goederen of opgenomen in de relevante productdocumentatie. 

25.  Tijdens de garantieperiode kunt u, indien er sprake is van een fabricage- of materiaalfout die bestond op de datum van aankoop, recht hebben op reparatie en/of vervanging van het defecte product, mits u beschikt over het originele aankoopbewijs en u TTI in de gelegenheid stelt de defecte goederen te inspecteren. Voor meer informatie over de garantie en hoe u een garantieclaim kunt indienen, kunt u terecht op Garantiebepalingen - Ryobi (ryobitools.eu). Buiten de in dit artikel genoemde verhaalsmogelijkheden kunnen geen verdere kosten of schade worden gevorderd.

26. In bepaalde omstandigheden zullen wij goederen aanbieden met een verlengde garantieperiode. Of goederen in aanmerking komen voor een verlengde garantie en hoe lang deze duurt, staat duidelijk vermeld op/in de verpakking van de goederen of in de relevante productdocumentatie. Elke aangeboden verlengde garantie is onderhevig aan het voltooien van het registratieproces dat nodig is om in aanmerking te komen voor deze verlengde garantie. U dient uw aankoop binnen 30 kalenderdagen na de aankoopdatum te registreren.

27. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat TTI niet in staat is de goederen te leveren, of sommige van haar andere contractuele verplichtingen uit te voeren, als gevolg van iets dat buiten de redelijke macht van TTI ligt. Te denken valt aan oorlog, terrorisme, materieelschaarste, brandstof- of stroomtekort, brand, overstroming, noodweer, andere natuurrampen, apparatuurstoring of een ongeval buiten de schuld van TTI. In dat geval is TTI, zolang de gevolgen van de gebeurtenis voortduren, niet aansprakelijk voor enige tekortkoming in de levering van de goederen. TTI zal blijven proberen om de goederen zo snel mogelijk te leveren ondanks dergelijke gebeurtenissen.

TOEPASSELIJK RECHT & BEVOEGDE RECHTER

28. Deze Voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. Dit betekent dat een contract voor de aankoop van goederen via onze website en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met het zal worden beheerst door Nederlands recht. U en wij stemmen er beiden mee in dat de rechtbanken van Nederland exclusieve jurisdictie zullen hebben.

CONTACT

29. Alle opmerkingen, vragen en verzoeken met betrekking tot het gebruik van uw informatie zijn welkom en moeten worden gericht aan

Techtronic Industries Benelux B.V.

Jan Valsterweg 83 

3315 LG Dordrecht

Nederland

Telefoon: 0786524153,

E-mail: [email protected]

of bezoek onze contact pagina (Neem contact met ons op).

KLACHTEN

30. Alle klachten moeten schriftelijk worden ingediend en gericht worden aan de Afdeling Klantenservice, op bovenstaand adres, of per e-mail aan [email protected].

TERUGNAMEREGELING

31. Voor recycling van AEEA en afgedankte batterijen verwijzen wij u naar onze informatiepagina over recycling.